534 122 305

Regulamin Konkursu „TWÓJ REJS 2018!”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin Konkursu „TWÓJ REJS 2018!”

 
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
 
 1. Organizatorami konkursu pod nazwą „TWÓJ REJS 2018!” (dalej zwanego „Konkursem”) oraz fundatorami nagród są Jolanta i Edmund Jałoszewscy, działający pod marką SY MUNDI w Giżycku, 11-500, przy ulicy Wiejskiej 17, prowadzący działalność w przedmiocie najmu jachtów żaglowych na Mazurach – strona internetowa: czarter.info.pl (dalej zwani „Organizatorem”).

 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu.

 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu.

 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

 
 
 
 
§2 UCZESTNICY KONKURSU

 
 
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które zawarły umowę najmu jachtu żaglowego na sezon 2018, tj. na okres przypadający pomiędzy dniem 28 kwietnia 2018 r. a dniem 10 października 2018 r., oferowanego przez Organizatora na stronie internetowej czarter.info.pl oraz zgłosiły swój udział zgodnie z par. 3 poniżej (dalej zwani „Uczestnikami”), z zastrzeżeniem pkt 3.

 3. W Konkursie mogą wziąć udział również członkowie załogi rejsu zorganizowanego w sezonie 2018 r. na jachcie żaglowym oferowanym przez Organizatora na stronie internetowej czarter.info.pl, którzy zgłosili swój udział zgodnie z par. 3 poniżej, jednakże całej załodze przysługuje tylko jedno zgłoszenie do Konkursu. Ewentualne spory pomiędzy członkami załogi rozstrzyga osoba, która zawarła umowę najmu danego jachtu. W razie nierozstrzygnięcia sporu, liczy się kolejność zgłoszonych zdjęć.

 4. W Konkursie nie mogą brać udziału żadne osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin oraz rodzina Organizatora.

 
 
 
§3 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 
 
 
 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w terminie do 14 października 2018 r.:

  1. przesłać na adres mailowy mundij@op.pl zdjęcie z rejsu, który odbył się w sezonie 2018 na jachcie żaglowym oferowanym przez Organizatora,

  2. w treści wiadomości elektronicznej podać swoje imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nazwę jachtu wynajętego oraz termin rejsu, podczas którego zostało zrobione przesłane zdjęcie,

  3. w tytule wiadomości wpisać „Konkurs TWÓJ REJS 2018!”.

 2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 zdjęć.

 3. Spełnienie warunków określonych w pkt 1 lit. a-c powyżej stanowi zgłoszenie (dalej zwane „Zgłoszeniem”).

 4. W przypadku braku któregokolwiek z elementu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zdjęcia w Konkursie.

 5. Zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora i publikowane wyłącznie na stronie internetowej czarter.info.pl (lub fanpage'u SY MUNDI—https://czarter.info.pl na facebooku – w przypadku zdjęć zwycięskich oraz wyróżnionych).

 6. Nadesłane Zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania lub usunięcia zdjęć, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

 8. Uczestnik przesyłając zdjęcie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na przetwarzanie lub wykorzystanie zdjęcia przez Organizatora, w szczególności poprzez publikację zdjęcia na stronie internetowej czarter.info.pl (lub fanpage'u SY MUNDI—https://czarter.info.pl na facebooku – w przypadku zdjęć zwycięskich oraz wyróżnionych). Przy opublikowanym zdjęciu zostanie podane imię i nazwisko autora, chyba że autor wniesie o niepublikowanie lub usunięcie niniejszych danych.

 
 
 
§4 NAGRODY

 
 
 
 1. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu, którzy zajęli następujące miejsca są:

  - dalej zwane „Opustem Cenowym”.

  1. I miejsce: 30% opust cenowy na rejs w sezonie 2019 jachtem żaglowym typu Antila albo Tes oferowanym przez Organizatora na stronie internetowej czarter.info.pl oraz zestaw gadżetów firmowych;

  2. II miejsce: 25% opust cenowy na rejs w sezonie 2019 jachtem żaglowym typu Antila albo Tes oferowanym przez Organizatora na stronie internetowej czarter.info.pl oraz zestaw gadżetów firmowych;

  3. III miejsce: 20% opust cenowy na rejs w sezonie 2019 jachtem żaglowym typu Antila albo Tes oferowanym przez Organizatora na stronie internetowej czarter.info.pl oraz zestaw gadżetów firmowych;

 2. Opust Cenowy liczony jest od podstawowej ceny nieprzerwanego rejsu maksymalnie dwutygodniowego. Podstawową cenę ustala się na podstawie kalkulatorów i cenników zawartych na stronie czarter.info.pl. Podstawowa cena nie uwzględnia żadnych opustów cenowych/rabatów.

 3. Opust Cenowy liczony jest wyłącznie od ceny rejsu zarezerwowanego za pośrednictwem strony czarter.info.pl, przy czym nie sumuje się z innymi opustami cenowymi lub rabatami.

 4. Nie jest dozwolone odsprzedawanie nagród ani oferowanie ich innej osobie w celu odsprzedaży.

 5. Nagroda nie może zostać zmieniona na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny. 

 
 
 
§5 PRZYZNANIE NAGRODY

 
 
 
 1. Organizator powoła komisję składającą się z 6-12 osób (dalej zwaną „Komisją”). Komisja zobowiązana jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

 2. Komisja spośród nadesłanych zdjęć wybierze trzy najlepsze, przyporządkowując do nich poszczególne miejsca oraz nagrody, o których mowa w par. 4 pkt 1 Regulaminu. Uczestnicy, którzy zgłosili wytypowane zdjęcia, zostaną uznani za laureatów konkursu (zwani „Laureatami”). Komisja przy wyborze najlepszych zdjęć kierować się będzie swoim własnym uznaniem, przy czym będzie brać pod uwagę jakość i oryginalność zdjęć. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

 3. Laureaci zostaną wyłonieni do dnia 30 listopada 2018 r.

 4. Laureaci zostaną powiadomiony o wygranej przez Organizatora poprzez ogłoszenie wyników Konkursu na stronie czarter.info.pl oraz w drodze wiadomości elektronicznej wysłanej na adres mailowy, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatem Konkursu.

 
 
 
§6 OŚWIADCZENIA STRON

 
 
 
 1. Zgłoszenie zdjęcia w ramach Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem przez Uczestnika, że:

  1. jest autorem wykonanego zdjęcia lub posiada prawo do rozporządzania zdjęciem, w tym udzielenia licencji, o której mowa w par. 3 pkt 8 Regulaminu;

  2. posiada zgodę osób widniejących na przesłanych przez niego zdjęciach lub w wypadku osób niepełnoletnich zgodę ich opiekunów prawnych, na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu; 

  3. zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, iż Uczestnik nie spełniał warunków, o których oświadczał zgodnie z pkt 1 lit. a-b powyżej.

 2. Organizator oświadcza, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu, publikacji zdjęć na stronie internetowej czarter.info.pl (lub fanpage'u SY MUNDI—https://czarter.info.pl na facebooku – w przypadku zdjęć zwycięskich oraz wyróżnionych) oraz odebrania nagród.

 
 
 
 
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 
 
 1. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie czarter.info.pl.

 3. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych lub prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników. Zmieniony Regulaminu obowiązuje od chwili opublikowania na stronie czarter.info.pl.

 4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień i obowiązków Uczestników lub Organizatora regulowany jest niniejszym Regulaminem.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 6. Zarówno Organizator jak i Uczestnicy będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

 7. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać w drodze wiadomości elektronicznej zatytułowanej „Reklamacja TWÓJ REJS 2018!” na adres mailowy mundij@op.pl do dnia 14 grudnia 2018 r.